Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Γενικά για την έννοια και το περιεχόμενο του όρου «Αειφόρο Σχολείο»

Γενικά για την έννοια και το περιεχόμενο του όρου «Αειφόρο Σχολείο» Το αειφόρο σχολείο είναι ένα σχολείο χαρούμενο, ήρεμο, ασφαλές, προοδευτικό, ένα σχο¬λείο στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες χαίρονται να φοιτούν, ένα σχολείο που δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα, τις ικανότητές τους και την κριτική σκέψη, ένα σχολείο που δίνει χρόνο για αναστοχασμό, που δείχνει κατανόηση και αγάπη για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στα μαθήματα, ένα σχολείο εργαστήρι της ζωής και της χαράς. Το «Αειφόρο Σχολείο» είναι ένα εφικτό όραμα, μια εφικτή ουτοπία. Η βασική ιδέα του «Αειφόρου Σχολείου», είναι η ενσωμάτωση της ιδέας και των αξιών της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του, στη μαθησιακή διαδικασία, στη διοίκηση, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική και την ευρύτερη τοπική κοινότητα κα. Στα χιλιάδες σχολεία της χώρας μας πραγματοποιούνται κάθε χρόνο προγράμματα προαιρετικών σχολικών δραστηριοτήτων, καθώς και μεμονωμένες εκδηλώσεις και δραστη¬ριότητες. Σημαντικός αριθμός αυτών των προγραμμάτων έχουν ως αντικείμενο την περι¬βαλλοντική ή τη διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση, την καλλιέργεια καταναλωτικής συνεί¬δησης, την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ρατσισμό και την ξενοφοβία, την οικονομική κρίση, δηλαδή θέματα που εμπίπτουν στο γενικότερο πεδίο της αειφορίας. Τα περισσότερα όμως από αυτά υλοποιούνται σε καθεστώς απομόνωσης σε σχέση με το σύνολο της σχολικής κοινότητας, παρόλο που θα μπορούσαν να έχουν πολύ θετική επίδραση στις σχέσεις του σχολείου με αυτήν. Αντίθετα προς την πρακτική αυτή, η υιοθέ¬τηση της «ολιστικής σχολικής προσέγγισης» σημαίνει τη συμμετοχή του συνόλου των μα¬θητών/μαθητριών, του συνόλου των διδασκόντων, του βοηθητικού προσωπικού, σημαντι¬κού μέρους των γονέων και των άλλων κοινωνικών εταίρων του σχολείου στην κοινή προσπάθεια για αειφορία. Μεθοδολογία Ως μεθοδολογία υλοποίησης του προτεινόμενου προγράμματος υιοθετείται η ολιστική σχολική προσέγγιση (whole school approach) και η χρήση των δεικτών αειφόρου σχολείου. Στο πλαίσιο της μεθόδου αυτής όλη η ζωή του σχολείου οργανώνεται γύρω από τη λειτουργία ομάδων, στις οποίες συμμετέχουν συνολικά όλοι οι μαθητές/μαθήτριες και όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμπεριλαμβανομένης και της ηγε¬σίας του σχολείου καθώς επίσης του βοηθητικού προσωπικού, του συλλόγου γονέων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι δραστηριότητες στα τρία πεδία του Αειφόρου Σχολείου (παιδαγωγικό-κοινωνικό-περιβαλλοντικό) κατευθύνονται από τους Δείκτες Αειφόρου Σχολείου. Η όλη προσπάθεια μπορεί να θεωρηθεί ότι απο¬τελεί ένα ενιαίο project, το οποίο συντίθεται από επιμέρους μικρότερα project που ανα¬λαμβάνουν οι ομάδες του αειφόρου σχολείου. Ως πρόγραμμα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕγΑ), υιοθετεί όλες τις μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις των σχετικών προγραμ¬μάτων, δηλαδή την προσέγγιση επίλυσης προβλήματος (π.χ. για τη διαχείριση των απορ¬ριμμάτων του σχολείου), την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, την προσομοίωση και το παιχνίδι ρόλων για κατανόηση και αναπαράσταση αντικρουόμενων συμφερόντων κ.ά.